Achim Wagenknecht [homepage] [e-mail]

Augustinův filozofický základ

 1. Úvod
 2. Životopis
 3. Stoa
 4. Cicero
 5. Aristoteles
 6. Skepse
 7. Novoplatónismus
  1. Duchovní „něco“
  2. Plótínos
 8. Závěr
 9. Literatura

5.  Aristoteles

Méně zřejmým pramenem byl pro Augustina Aristoteles. Důležitý vliv, který Aristoteles na Augustina měl, vycházel z jeho spisu o kategoriích. Aristoteles je zakladatelem konceptu kategorií, tedy základních pojmů, které předcházejí všem ostatním. Nejdůležitější poučkou, kterou Augustin od Aristotela přejal, bylo schéma inherence o substanci a akcidens, podstatě a vlastnosti, tedy že svět sestává z věcí a že věci jsou nositeli jeho vlastností. Odpovídající místo v Aristotelově spisu zní:

„Základním“ mám na mysli to, co se nachází v něčem, ne jako součást, a co nemůže existovat odděleně od toho, v čem se nachází. Je to například individuální gramatické vědomí v základním, duši (…), a individuální „vím“ je v základním, v těle.15

 

V této formulaci odpovídá „základní“ substanci a to, co je v něm, vlastnostem nebo akcidenciím. Že jsou „základním“, substancí, skutečně míněny individuální věci, bude jasné na následujícím místě:

Substance je však tou hlavně a na prvním místě a především jmenovanou, o níž „základní“ nevypovídá, ani není v „základním“, například individuální člověk nebo individuální kůň.16

 

To vše bylo pro Augustina samozřejmé, později používal na obranu tezi, že vše, co existuje, je ve své podstatě dobré. Je-li něco špatné, pak jen svými vlastnostmi, ne svou podstatou.

 

Zřejmý rozpor s novoplatonismem Augustin netematizuje. Nehledě na to, že Aristotelovi šlo mnohem více o logiku než o ontologii, spočívá jeho východisko stále v individuálním (viz výše). Naproti tomu v obraze světa Plótína a Augustina je skutečnost odvozována od všeobecného. Více k tomu později. Aristotelovy poučky neanalyzujeme mezi jiným proto, že Augustin považuje učení o kategoriích za metafyzické a ontologicky neutrální a pro zajištění štěstí nedůležité.

 

>>


Achim Wagenknecht, Filozofický institut Univerzity Heinricha Heineho v Düsseldorfu, 1999, překlad: Eva Banetková/doktorandské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,  germanistika, 2002
http://achimwagenknecht.de