Achim Wagenknecht [homepage] [e-mail]

Augustinův filozofický základ

 1. Úvod
 2. Životopis
 3. Stoa
 4. Cicero
 5. Aristoteles
 6. Skepse
 7. Novoplatónismus
  1. Duchovní „něco“
  2. Plótínos
 8. Závěr
 9. Literatura

4.  Cicero

4.1.  Eklekticismus

Cicero je pravděpodobně hlavním pramenem mladého Augustina především pro stou, skepsi a také pro většinu Platónových citátů. Co však Augustina na Ciceronovi zaujalo nejvíce, byl jeho spis „Hortensius“.

4.2.  Hortensius

Augustin ve svých „Vyznáních“ říká:

V průběhu obvyklého studia jsem nyní narazil na knihu jistého Cicerona, jehož jazyk je na rozdíl od jeho charakteru téměř bez výjimky obdivován. Ale tato kniha – má titul Hortensius – obsahuje vyzvání k filozofii. Byla to tato kniha, která změnila mé myšlení, právě tobě, Pane, směrovala mé motlitby a změnila má přání a tužby. Najednou pro mě všechno mé ješitné očekávání ztratilo hodnotu a s neuvěřitelnou niterností jsem zatoužil po nesmrtelné moudrosti; počal jsem se napřimovat a navracet se k tobě.9

 

Hortensius obrátil Augustina k filozofii, ke hledání moudrosti. Co to bylo za dílo?

Ciceronův Hortensius bylo jedno z více děl, které vyzývalo k filozofii, k lásce k moudrosti. Tento literární druh vycházel z nabádání (parenezí) mladšího starším nebo žáka mistrem, jak je nacházíme u Homéra nebo Hésioda. Literární druh „propreptikos“, povzbuzující řeč, rozvinuli sofisté, kteří si jím získávali příznivce. Vedle Ciceronova Hortensia byli autory „propreptik“ Antisthenés, Aristippos, Aristoteles a Iamblichos. Také sám Augustin napsal jeden text, který lze nazvat „propreptikem“, tvoří svazek I souboru „Contra academicos“. Ciceronovi sloužil při psaní Hortensia za vzor Aristotelův „propreptikos“ a na Aristotela se silně orientoval také Iamblichos. Úplně zachováno je jako jediné z těchto spisů „Provolání k filozofii“ od Iamblicha. Všechny ostatní texty jsou pouze fragmenty nebo nejsou přístupné vůbec. Dochované fragmenty od Cicerona nejsou příliš objasňující. Musíme tedy sáhnout po Iamblichovi, chceme-li si utvořit přibližnou představu o obsahu Ciceronova Hortensia, který byl pro Augustina tak inspirující.

Některé prvky z výše popsaného stoického učení nalezneme i u Iamblicha, jak tomu nasvědčuje spojení eudaimonismu, života ve shodě s přírodou, pantheismu (heslo Duch světa) a rozumu (heslo Filozofie) v následujícím citátu:

Jen tehdy totiž budeme žít ve shodě s přírodou, což si všichni toužebně přejeme, budeme-li žít v božském a lidském duchu, a jen tehdy budeme šťastni, jestliže ducha světa uchopíme a budeme nazírat filozoficky.10

 

V následujícím citátu je eudaimonismus výslovně jmenován a zřetelně je naskicován program dosažení štěstí prostřednictvím moudrosti, „dokonalého vhledu“ a filozofie. Přitom se filozofie posouvá do blízkosti „techne“(dovednosti) a nepopiratelná je blízkost k reklamním textům dnešních guruů hnutí New-Age:

Protože ale chceme být všichni šťastní, a to zjevně užíváním věcí, a sice jejich správným užíváním, a protože věda skýtá pravé užívání a úspěch, musí se každý bezpodmínečně snažit stát se co nejmoudřejším. Jen to totiž činí člověka šťastným a úspěšným.11

 

Vedle individuálního štěstí má u Iamblicha stejně jako u Cicerona a Augustina vysokou hodnotu přátelství, kterého je možno dosáhnout prostřednictvím filozofie:

Svou povinnost zanedbávají také ti, jež usilují o další vzdělání, které jim nikdy neumožní získat vyrovnanost a přátelství, jež však nedbají vědy, která je tvůrkyní jednoty... 12

 

To je motiv, který nacházíme i u stoika Epiktéta, jehož spisy byly Augustinovi dobře známy:

Filozofie je tvůrkyní jednoty, existuje pouze jedna pravda, a následujeme-li všichni pravdu, nemůžeme být různého názoru.13

 

Řeč o jedné pravdě je nebezpečná věc, právě jedná-li se o sociální a politické fenomény. Zde je jistě jeden z kořenů pro Augustinův pozdější rigorismus, jímž vyznívá, ne-li jako otec, pak ovšem jako praotec inkvizice. Nejpozději stalinismus nás ale pravděpodobně naučil, že nelze brát v žádném případě v úvahu jedinou, jednotu tvořící pravdu.

Iamblichos však mohl, neznaje tento druh otřesných výplodů ideologie a dogmatismu, ještě zcela nezatíženě tvrdit:

Je doloženo, že si filozofii můžeme osvojit, že je největším statkem a snadno dostupná. Takže všechny tyto důvody dávají na srozuměnou, abychom o ni horlivě usilovali.14

 

Což pak Augustin způsobem sobě zcela vlastním s historicky pronikavým úspěchem činí.

>>


Achim Wagenknecht, Filozofický institut Univerzity Heinricha Heineho v Düsseldorfu, 1999, překlad: Eva Banetková/doktorandské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,  germanistika, 2002
http://achimwagenknecht.de